Updated NTA UGC NET Syllabus for KONKANI (कोंकणी) 2019

UPDATED NTA UGC NET SYLLABUS for KONKANI (कोंकणी)

SUBJECT CODE – 85

(w.e.f. June 2019)

 

The UGC has revised the pattern and scheme of exam from December 2018. The pattern of exam has been changed from 3 papers (Paper I, II & III) to 2 papers (Paper I & II). Now, there are 50 MCQs in Paper 1 and 100 MCQs in Paper 2. Each question carries 2 marks without any NEGATIVE marking for wrong answer.


According to NEW SYLLABUS (June 2019 onwards) and new pattern (since Dec 2018), the exam would be Online Mode. 


The UGC NET exam would be computer based like bank PO, SSC exam. the Paper 2 will have 100 Multiple Choice Questions (MCQs) with each question carrying two (2) marks i.e. 200 marks in total. The objective type questions will include multiple choices, matching type, true/false and assertion-reasoning type etc.

The New Syllabus of Linguistics for UGC NET Exam June 2019 onward will be as follows:

 

UNIT – I

 1. बाळाळास्त्र (इतिशावीक, वभाजळास्त्रीम), बाळावलसान आनी कोंकणी बाळेचो इतिशाव :

. बाऴेचें स्त्लरूऩ आनी बाळेची उत्ऩत्ती;

. बाव, बाळेचें कूऱ आनी बाशळक लाठायइण्डोमुयोऩीम बावो;

. फोरी, बाव आनी बाळेच्मो भोडी,

. ध्लतनवलचायस्त्लन, स्त्लतनभ, ऩद, ऩदीभ, ऩदान्िय;

. लाक्मवलचाय;

. अर्थवलचाय आनी अर्थशवद्धान्िवाांकल्ऩतनक, गुणव्मांजक, ळैरीगि, बालऩय, ऩयालतिथि, वाशचमथऩय, वलऴमअर्थ;

. कोंकणीची व्मुत्ऩत्ती आनी उत्ऩत्ती

. कोंकणीह्मा उियाची व्मुत्ऩत्ती, कोंकणीचो वांस्त्कृि बाळेकडेन आशळल्रो रागवाय;

. कोंकणी बाळेचे कारानुरूऩ स्त्लरूऩप्राकृि, भशायाश्ट्री, अऩभ्रांळ रुऩाां;

. कोंकणी बाळेच्मो वलांगड वलांगड भोडी;

. कोंकणी बाळेचो इतिशाव;

. कोंकणी बाळेच्मा अस्स्त्ित्लाआड काडडल्रीां आसाऩराां;

. कोंकणी बाळेचेय शेय बावाांचे जाल्रे वांस्त्काय;

. कोंकणी प्रभाणबाळेची िेच ऩयी ऩरयबाळेची तनभथणी;

. कोंकणी याजबावआन्दोरन तनभथणी आनी तनश्ट्ऩत्ती.

 

UNIT – II

 1. व्माकयण :

. कोंकणी बाळेचे लैय्माकयणी

. उियाांच्मो जािीवलकायी आनी अवलकायी

. क्रिमाऩदस्त्लरूऩ आनी प्रकाय, कारबेद;

. प्रमोगवलचाय;

. लाक्मवलचाय;

. वांधी

. वभाव

. कोंकणीचे फयऩावलळीांचे नेभ;

. ऩररेखनप्रकाय;

. वलसाऩनस्त्लरूऩ आनी प्रकाय;

. लािाथरेखन रेखनभुद्रिि आनी इरेक्रॉतनक प्रवायभाध्मभाां

UNIT – III

 1. कोंकणी वाद्रशत्माचो इतिशाव :

. कोंकणी बाळेच्मा आयांफावालन इवली वन २०१५ भेयेन

. भौखखक वाद्रशत्म;

. पाियऩटे आनी िाांब्माऩटे;

. कोंकणी याभामण आनी म्शाबायिाचीां शािफयऩाां;

. धशभथक वाद्रशत्मइवली वन १५१० वालन इवली वन १८१२ भेयेन

 

(१८१२ि क्रिस्त्िाांल धभथन्मामवबेचो वलरम जारो.)

. कोंकणी बाळेच्मा ऩुनरुत्र्ानाचो काऱ१८१३१९१०;

. कोंकणीच्मा शळषणीक भऱालेरो लालय आनी ळावकीम धोयणाांचे स्त्लरूऩ;

. कोंकणीच्मा वलांगड वलांगड लाठायाांिरीां नेभाऱीां आनी िािूांिरे फयऩालऱीचें स्त्लरूऩ;

. कोंकणीचे अस्स्त्भिामेचें आन्दोरनइवली वन १९११ वालन इवली वन १९६१ भेयेन

 

(१९१०ि ऩोिुथगार रोकिांरीम याष्ट्र जारें, िाचो राल गोंमाकम भेळ्ऱो.)

. कोंकणी बाव, लाठाय, बौवाची वांस्त्कृिाम, वलचायलांिाांचें मोगदान;

. वाद्रशत्मतनभथणीवाद्रशत्मप्रकायाांचो वलकाव;

. कोंकणी फारवाद्रशत्म.

. कोंकणीचो नलजागयण कारखण्डइवली वन १९६२ वालन इवली वन २०१५ भेयेन

. कोंकणी ऩरयवयाांिल्मा वांस्त्र्ाांचें कोंकणी बाळेक राबफल्रें मोगदान;

. जनभि कौर;

. वाद्रशत्म अकादेभीचो तनणथम आनी याजबाव आन्दोरनाचें जैि;

. वाद्रशत्मतनभथणी िेच ऩयी वाद्रशत्मवशभषेचो वलकाव;

. कनाथटक, केयऱ आनी भशायाश्ट्र ह्मा लाठायाांिरो बाशळक आनी वाद्रशस्त्मक लालय;

. कोंकणी वाद्रशत्मतनभथणीची वाांस्त्कृतिक पाटबूांम

. वांस्त्कृिीचें स्त्लरूऩ;

. वांस्त्कृिीचो आनी वाद्रशत्माचो ऩयस्त्ऩयवांफांद;

. कोंकणी वांस्त्कृिामेचें दामज : गोंम, कनाथटक, केयऱ आनी भशायाश्ट्र शाांच्मा वांदबाांि;

. क्रिस्त्िाांल आनी भोमय बालाांच्मा वभश्ट्टीांिरे कोंकणी वांस्त्कृिामेचें दामज.

 

UNIT – IV

 1. कोंकणी बाळेंिरे कर्नात्भक वाद्रशत्मप्रकायइवली वन १९१० वालन इवली वन २०१५ भेयेन

. कर्नात्भक गद्म वाद्रशत्मप्रकायाांचो शवद्धास्न्िक तनमाऱ;

. कर्ा, नलरकर्ा, नलरकाणी फयऩाांचो ऩयाभवथ.

 

UNIT – V

 1. वाद्रशत्मतनभथणीांचे बालात्भक (काव्मात्भक) वाद्रशत्मप्रकायइवली वन १९१० वालन इवली वन २०१५ भेयेन

. बालात्भक वाद्रशत्मप्रकायाांचो शवद्धास्न्िक तनमाऱ;

. काव्मप्रकायाांिल्मा फयऩाांचो ऩयाभवथ;

. कोंकणी स्त्पुटकवलिेचे अन्ि:प्रलाश.

 

UNIT – VI

 1. कोंकणी बाळेंिरे यांगभाचीम वाद्रशत्मप्रकायइवली वन १९१० वालन इवली वन २०१५ भेयेन

. नाटक;

. एकाांकी;

. तिमार.

 

UNIT – VII

 1. कोंकणी बाळेंिरे रशरि िेच ऩयी लैचारयक गद्मात्भक वाद्रशत्मप्रकायइवली वन १९१० वालन इवली वन २०१५ भेयेन

. लैचारयक फयऩालऱ;

. रशरिऩय फयऩालऱ;

. बोंलडेलणथन;

 

. जीण आनी आऩजीण;

. वाद्रशत्मळास्त्र, वाद्रशत्मवांप्रदाम, उऩमोस्जि वशभषा, अतिवशभषा.

UNIT – VIII

 1. वाद्रशत्मळास्त्र आनी वशभषा

. बायिीम वाद्रशत्मळास्त्राांिल्मा भुखेर ळास्त्रकायाांच्मा शवद्धान्िाांचो आनी कामाथचो ऩयाभवथ

. नाट्मळास्त्राांिरी काव्मालमरी बावाबाव;

. प्रतिबावलचाय;

. ळब्दळक्िी आनी ळब्दार्थवलचायलाच्मार्थ, रक्ष्मार्थ, व्मांजना;

. ध्लतनवलचायध्लतनभत्ताचे वलयोधक;

. यववलचाययवप्रक्रिमा, गुणारांकाय, अरांकायाांची यवव्मांजकिाम;

. काव्मानन्दभीभाांवा.

. अस्त्िन्ि वाद्रशत्मळास्त्राांिल्मा भुखेर ळास्त्रकायाांच्मा शवद्धान्िाांचे आनी कामाथचो ऩयाभवथ

. वाद्रशत्माचें स्त्लरूऩ आनी वाद्रशत्मतनभथणीचें प्रमोजन;

. वाद्रशत्माची बाव;

. वाद्रशत्मतनभथणीचे प्रकायशवद्धान्ि आनी स्त्लरूऩ;

. वाद्रशत्मवशभषा : स्त्लरूऩ आनी कामथ

. वशभषेचे प्रकाय

रूऩलादी वशभषा;

वभाजळास्त्रीम वशभषा;

भनोलैसातनक वशभषा;

आद्रदफन्धात्भक वशभषा;

ळैरीलैसातनक वशभषा;

भाक्वथलादी वशभषा.

. बायिीम वाद्रशत्मळास्त्र आनी अस्त्िांि वाद्रशत्मळास्त्रचचक्रकत्वात्भक तनमाऱ.

. वाद्रशस्त्मक लाद : वौंदमथलाद, अशबजािलाद, लास्त्िललाद, आधुतनकलाद;

. कोंकणी वभीषण फयऩालऱीांिरी रशरि वाद्रशत्माची ऩायखणी.

 

UNIT – IX

 1. रोकलेदम्शत्ल आनी अभ्मावाची पाटबूांम

. रोकलेदाभ्माव स्त्लरूऩ आनी व्माप्िी;

. रोकलेदाचो अभ्मावबायिीम आनी अस्त्िांि देळाांिरें दामज;

. रोकलेदाचें वांळोधन आनी वांकरन स्त्लरूऩ आनी प्रकाय;

. कोंकणी रोकलेदाचें स्त्लरूऩ आनी प्रकाय;

. कोंकणीांिरो रोकलेदवांळोधनवांकरनस्त्लरूऩ आनी प्रकाय.

 

UNIT – X

 1. िुऱात्भक वाद्रशत्माभ्माव आनी अणकायवलद्मा
 2. िुऱात्भक वाद्रशत्माभ्मावस्त्लरूऩ आनी व्माप्िी;

. प्रबल (Reception) आनी प्रबाल (influence);

. याश्ट्रीम वाद्रशत्म आनी वलश्ट्लवाद्रशत्म वांकल्ऩना आनी व्माप्िी;

. बायिीम वाद्रशत्म वांकल्ऩना आनी ऩरयऩूिी;

 1. अणकायवलद्मा

. स्त्लरूऩ, प्रकाय, उद्द्रदश्ट्टाां आनी कामथ;

. कोंकणी वाद्रशत्माचो शेय बावाांिरो अणकाय;

. शेय बावाांिल्मा वाद्रशत्माचो कोंकणीांि अणकाय.

 

Updated NTA UGC NET Syllabus for KONKANI (कोंकणी) 2019 in PDF


DOWNLOAD


 

Click here Free Study material for NTA UGC NET Paper 1

Solved Papers of UGC NET exams

Updated NTA UGC NET Syllabus of All Subjects (2019)

Previous Question Papers of UGC NET Exams

 

Please comment below for any clerical mistakes, suggestions, clarifications, or queries.